I- Aspectos xerais

Moedas perdidas

Eidos mariños

Eidos de Costa Perigosa

Eidos de Costa Non Perigosa

Eidos de Mar Aberto

Eidos terrestres

Eidos de Cantís rochosos

Eidos de Cantís con toxeiras

Outros Eidos de terra

Eidos entremareas (non se teñen en conta nesta versión do regulamento)

Illotes (só se teñen en conta os que non están numerados por un número e unha letra)

Outros elementos marcados no mapa

Camiños

Regos e fontes (non se teñen en conta nesta versión do regulamento)

Liñas de profundidade do mar (batimetría)

Bosques de algas e outros fondos mariños

Galego